Narzędzia i usługi

W ramach COVID-HUB-PL dostępne są zaawansowane laboratoria cyfrowe oferujące narzędzia do analizy, symulacji i wizualizacji wyników badań molekularnych z zakresu genomiki, proteomiki oraz biologii strukturalnej.

""

Wizualizacja genomów

Mapa genomiczna epidemiologii wirusa

Prezentowana filogeneza obrazuje ewolucyjne związki między poszczególnymi izolatami SARS-CoV-2 w trakcie trwającej pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski. Naszym celem jest analiza jak największej liczby genomów SARS-CoV-2 od osób zakażonych w Polsce. Na mapie prezentujemy dodatkowo sekwencje genomowe wirusa pochodzące z innych krajów europejskich, a także, w mniejszym, stopniu z pozostałych regionów świata, dla dostarczenia pełniejszego kontekstu filogenetycznego. Kontekst ten jest ważny dla zrozumienia, jak poszczególne ogniska zakażeń są ze sobą związane oraz w jaki sposób wirus rozprzestrzenia się po całym globie.
Podkreślamy, że bezpośredni związek pomiędzy próbkami widoczny na drzewie filogenetycznym niekoniecznie oznacza istnienie bezpośredniego związku epidemiologicznego pomiędzy nimi. Próbkowanie i badania genomów koronawirusa są niekompletne oraz heterogenne, a nowe mutacje pojawiają się średnio co około 2 tygodnie. Z tych względów, wydłużone okresy, w których nie zidentyfikowano nowych mutacji nie są rzadkie, co utrudnia wnioskowanie o bezpośrednim związku pomiędzy zakażeniami bądź o kierunku transmisji wirusa wyłącznie na podstawie zebranych informacji filogenetycznych.

""

Analiza danych genomowych

Narzędzia do analizy danych z głębokiego sekwencjonowania kwasów nukleinowych.

Oprogramowanie open source opracowane przez sieć ARCTIC w celu ułatwienia analizy i wizualizacji danych genomowych SARS-CoV-2.

Zestaw narzędzi używany do bioinformatycznej analizy danych SARS-CoV-2  z Illuminy.

Zestaw narzędzi używany do bioinformatycznej analizy danych SARS-CoV-2  z Oxford Nanopore.

Protokół bioinformatyczny do przenoszenia danych wyjściowych z protokołu sekwencjonowania Oxford Nanopore do konsensusowych sekwencji genomu.

Narzędzie, które identyfikuje różnice między zgromadzonymi sekwencjami a sekwencją referencyjną używaną przez Nextstrain. Nextclate zgłasza potencjalne problemy z jakością sekwencji danych.

Aplikacja, które umożliwia bezpośrednie przesyłanie danych SARS-COV-2 (hCoV-19) do GISAID, zapewniając selekcję i adnotacje w czasie rzeczywistym przed udostępnieniem publicznie dostępnej bazy danych EpiCoV.

""

Inne narzędzia

Wsparcie diagnostyki COVID-19

Narzędzie do automatycznej analizy wyników badań obrazowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Modelowanie rozprzestrzeniania się wirusa

Narzędzie do wizualizacji i modelowania rozprzestrzeniania się wirusa w powietrzu w otwartych i zamkniętych przestrzeniach.

Inne usługi

Narzędzia teleinformatyczne zapewniające pracownikom naukowym i klinicystom w kraju dostęp do zasobów COVID-HUB-PL.

Polecane

  • trRosetta – narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do automatycznego przewidywania struktury 3D białek
  • RNAstructure, RNAfold – narzędzia do przewidywania i analizy struktury 2D cząsteczek RNA i DNA
  • RNAComposer – serwer do automatycznego modelowania struktury 3D cząsteczek RNA