Krajowy węzeł danych i platforma badawcza COVID-19

Trwająca pandemia COVID-19, choroby wywoływanej przez wirusa ciężkiego ostrego zespołu oddechowego 2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus, SARS-CoV-2) stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzi w skali całego świata. Zwalczanie pandemii i przeciwdziałanie jej skutkom wymaga skoordynowanej współpracy międzynarodowego środowiska naukowego. Aby ułatwić przepływ informacji i przyspieszyć badania naukowe, Europejski Instytut Bioinformatyki (EMBL-EBI) wraz z instytucjami partnerskimi uruchomił Europejską Platformę Danych COVID-19 (COVID-19 Data Portal), która ma stanowić wspólną przestrzeń wymiany i analizy danych dotyczących SARS-CoV-2 i COVID-19. 

Dodaj swoje bazy danych i repozytoria
w kierunku terapii na COVID-19

""

Epidemiologia genomiczna hCoV-19 w Polsce

COVID-19 Data Portal Poland prowadzi analizę i interpretację wyników epidemiologii genomicznej i ewolucji SARS-CoV-2 w Polsce w celu wsparcia decyzji podejmowanych w trakcie pandemii.

Prezentowana filogeneza pokazuje ewolucyjne związki między poszczególnymi izolatami SARS-CoV-2 w trakcie trwającej pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski. Naszym celem jest analiza jak największej liczby genomów SARS-CoV-2 od osób zakażonych nowym koronawirusem w Polsce. Ponadto prezentujemy także genomy wirusa z innych krajów europejskich, a także w mniejszym stopniu z pozostałych regionów świata dla dostarczenia kontekstu filogenetycznego. Kontekst ten jest ważny do zrozumienia jak poszczególne ogniska zakażeń są ze sobą związane oraz w jaki sposób wirus rozprzestrzenia się po całym globie.

Mapa genomiczna epidemiologii wirusa
Genomiczna mapa pandemii

Źródła danych

Krajowa platforma COVID-HUB-PL ma zapewnić wsparcie dla współpracy różnych instytucji naukowo-badawczych oraz ekspertów, reprezentujących naukowców z dyscyplin takich jak biologia, chemia, informatyka, naukowców w dyscyplinie nauk medycznych, epidemiologów i klinicystów wokół wspólnej (w wymiarze globalnym) przestrzeni danych badawczych. Zadaniem węzła jest orkiestracja przepływu danych dotyczących COVID-19 oraz SARS-CoV-2 dla referencyjnych źródeł danych na poziomie europejskim i światowym, przy jednoczesnej budowie i połączeniu krajowych repozytoriów danych medycznych oraz epidemiologicznych. Platforma COVID-HUB-PL jako węzeł krajowy będzie dostarczała dane na temat sekwencji kwasów nukleinowych oraz białek, „sequence data” dotyczących struktury i zmian SARS-CoV-2, danych kluczowych w walce z jego wykrywaniem i opracowaniem szczepionki. W ramach węzła krajowego integrowane będą również dane np. geograficzne dotyczące rozprzestrzeniania, szybkości mutacji, objawów, skali wieku osób zarażonych niezbędne do prowadzenia badań naukowych.

System pozyskiwania danych przez platformę Covid HUB
""

Rejestry i repozytoria danych

""

Podmiotem prowadzącym Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19  jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

Pracownica laboratorium oglądająca próbki z namnożonym wirusem SARS-CoV-2
Widok wirusa SARS-CoV-2 pod mikroskopem

Repozytoria i wyniki badań w zakresie zmienności genetycznej SARS-CoV-2

Nowe źródła danych potrzebne są do poszukiwania sekwencji genów wirusa, analiz bio-informatycznych oraz procesów optymalizacji wyboru i doboru różnych warunków oraz parametrów opisujących wirtualny model pandemii SARS-CoV-2 oraz jego rozprzestrzeniania się na terenie Polski i świata.

""

Dane obrazowe

Dane obrazowe pacjentów z COVID-19

Referencyjne bazy danych obrazowych pozyskanych w wyniku przeprowadzonych badań RTG osób chorych na COVID-19.

Zdjęcie RTG płuc osoby zainfekowanej wirusem SARS-CoV-2

Usługi i narzędzia analityczne

Analiza danych

Narzędzia wsparcia w procesach analityczno-decyzyjnych, integracji i zdalnego dostępu do referencyjnych baz danych dotyczących SARS-CoV-2 w Europie i na świecie

Wizualizacja

Zaawansowana wizualizacja genomów SARS-CoV-2

Inne narzędzia

Narzędzia teleinformatyczne zapewniające pracownikom naukowym i klinicystom w kraju dostęp do zaawansowanego laboratoriów cyfrowych w ramach Platformy COVID-HUB

Integracja i dostęp do zewnętrznych źródeł danych

Narzędzia do analizy, symulacji i wizualizacji wyników badań w ramach Platformy COVID-HUB-PL będą rozbudowane o dodatkowe narzędzia umożliwiające współpracę z innymi sieciami naukowymi, bazami i repozytoriami danych. Integracją będzie obejmowała zewnętrzne naukowe źrodła danych opracowywane przez European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) w zakresie badań nad wirusem SARS-CoV-2, który wchodzi w skład Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) oraz World Health Organization (WHO).

Schemat przedstawiający sieć współpracy między instytucjami tworzącymi platformę Covid HUB w Polsce

Copyright 2020-2021
Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe / Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk